วิสัยทัศน์โรงเรียน

“ ภายในปี ๒๕๕๖ โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม จัดการศึกษาได้มาตรฐานชาติ สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและคุณธรรม ”

พันธกิจ

๑. พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม
๒. พัฒนาหลักสูตรโดยมุ่งเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ
๓. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และเสริมสร้างสุขภาพของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง
๔. ส่งเสริมการปกครองระบบประชาธิปไตย การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

เป้าประสงค์

๑. นักเรียนมีความรู้และทักษะตามหลักสูตร มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์และมาตรฐานกำหนด
๒. นักเรียนทุกคนผ่านเกณฑ์ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดี และรักความเป็นไทย
๓. นักเรียนทุกคนมีความรู้ เกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้ในชุมชน และภูมิปัญญาท้องถิ่น
๔. โรงเรียนให้บริการทางการศึกษา มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
๕. โรงเรียนบริหารจัดการร่วมกับชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ

Comments are closed.
นายถนอม หลุมทอง

ผู้อำนวยการ


นางสาวสุภัชศร วงศ์คำ

รองผู้อำนวยการ
นางพัชนี คำทองแก้ว

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

กลุ่มงานวิชาการ

more>>>>>
นางบัวแดงสร้อยสิงห์นายมงคล โพธิ์ชัยสาร


ลิ้งส่วนราชการ