ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม       

ลำดับที่

ชื่อ – สกุล

พ.ศ. – พ.ศ.

ตำแหน่ง

๑.

นายพงษ์ศักดิ์    คูณเรือง ๓  กันยายน  ๒๕๑๖ –๑๑ พฤศจิกายน  ๒๕๒๔ ครูใหญ่

๒.

นายสว่าง (คณิสร)  เย็นใจ ๑๒ พฤศจิกายน  ๒๕๒๔ –๑๐  สิงหาคม  ๒๕๒๗ ครูใหญ่

นายวุฒิกร  แก่นทอง ๑๑  สิงหาคม  ๒๕๒๗ –๑๗  ตุลาคม  ๒๕๓๑ อาจารย์ใหญ่

นายยง   เลือกนารี ๑๘  ตุลาคม  ๒๕๓๑ –๗ ธันวาคม  ๒๕๓๕ อาจารย์ใหญ่

นายวิโรจน์  บรรดาศักดิ์ ๘  ธันวาคม  ๒๕๓๕ –๗  มีนาคม ๒๕๓๙ อาจารย์ใหญ่

นายสุเทพ  ไชยชนะ ๘  มีนาคม  ๒๕๓๙ –๒๕  ธันวาคม  ๒๕๔๑ อาจารย์ใหญ่/ผอ.

นายศรีสมบัติ  ภูมิเขียว ๑๒  มีนาคม  ๒๕๔๒ –๒๓  ธันวาคม  ๒๕๔๕ ผู้อำนวยการ

นายเกษมสันต์  มณีภาค ๒๓  มกราคม ๒๕๔๖ – ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๔ ผู้อำนวยการ

นายชาคริต    พิมพ์หล่อ  ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๔ – ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ ผู้อำนวยการ

๑๐

นายถนอม หลุมทอง  ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ ผู้อำนวยการ

 

Comments are closed.
นายถนอม หลุมทอง

ผู้อำนวยการ


นางสาวสุภัชศร วงศ์คำ

รองผู้อำนวยการ
นางพัชนี คำทองแก้ว

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

กลุ่มงานวิชาการ

more>>>>>
นางบัวแดงสร้อยสิงห์นายมงคล โพธิ์ชัยสาร


ลิ้งส่วนราชการ