ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม       

ลำดับที่

ชื่อ – สกุล

พ.ศ. – พ.ศ.

ตำแหน่ง

๑.

นายพงษ์ศักดิ์    คูณเรือง ๓  กันยายน  ๒๕๑๖ –

๑๑ พฤศจิกายน  ๒๕๒๔

ครูใหญ่

๒.

นายสว่าง (คณิสร)  เย็นใจ ๑๒ พฤศจิกายน  ๒๕๒๔ –

๑๐  สิงหาคม  ๒๕๒๗

ครูใหญ่

นายวุฒิกร  แก่นทอง ๑๑  สิงหาคม  ๒๕๒๗ –

๑๗  ตุลาคม  ๒๕๓๑

อาจารย์ใหญ่

 

นายยง   เลือกนารี ๑๘  ตุลาคม  ๒๕๓๑ –

๗ ธันวาคม  ๒๕๓๕

อาจารย์ใหญ่

นายวิโรจน์  บรรดาศักดิ์ ๘  ธันวาคม  ๒๕๓๕ –

๗  มีนาคม ๒๕๓๙

อาจารย์ใหญ่

นายสุเทพ  ไชยชนะ ๘  มีนาคม  ๒๕๓๙ –

๒๕  ธันวาคม  ๒๕๔๑

อาจารย์ใหญ่/ผอ.

 

นายศรีสมบัติ  ภูมิเขียว ๑๒  มีนาคม  ๒๕๔๒ –

๒๓  ธันวาคม  ๒๕๔๕

ผู้อำนวยการ

 

นายเกษมสันต์  มณีภาค ๒๓  มกราคม ๒๕๔๖ –

 

ผู้อำนวยการ

 

นายชาคริต    พิมพ์หล่อ ผู้อำนวยการ

Comments are closed.
นายชาคริต    พิมพ์หล่อ

ผู้อำนวยการ


นางสาวสุภัชศร วงศ์คำ

รองผู้อำนวยการ


นายโกวิท สุพรรณ์

รองผู้อำนวยการ
นางพัชนี คำทองแก้ว

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

กลุ่มงานวิชาการ

more>>>>>
นางบัวแดงสร้อยสิงห์นายมงคล โพธิ์ชัยสาร


ลิ้งส่วนราชการ