โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม  เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี  จัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  ปัจจุบันตั้งอยู่ที่ หมู่ ๑  ถนนแกล้วประดิษฐ์  ตำบลโขงเจียม  จังหวัดอุบลราชธานี   จำนวน  ๑๔  ไร่  ๑  งาน  ๓๕  ตารางวาเปิดเรียนครั้งแรกเมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๑๔ โดยเปิดเป็นสาขาของโรงเรียนพิบูลมังสาหาร  จังหวัดอุบลราชธานี ใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนแกล้วประดิษฐ์เป็นที่ทำการสอนชั่วคราว  ( ซึ่งเป็นที่ตั้งโรงเรียนปัจจุบันนี้ ) โดยมีนายสุนทร  หงษา เป็นผู้สอน

อาณาเขต

                โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม  ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลบ้านด่าน  หมู่ที่ ๑ ตำบลโขงเจียม อำเภอโขงเจียม  จังหวัดอุบลราชธานี ใกล้บริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขงและแม่น้ำมูล ไหลมาบรรจบกัน เรียกว่า แม่น้ำสองสี

ที่ตั้ง

อำเภอโขงเจียม ตั้งอยู่ที่เส้นรุ้งที่  ๑๕.๓ องศาเหนือ เส้นแวงที่ ๑๐๕.๕ องศาตะวันออก ตามลักษณะดังกล่าว จึงนับได้ว่าอำเภอโขงเจียมเป็นดินแดนตะวันออกสุดของประเทศไทย               ซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาได้ให้การรับรองว่าเป็นจุดที่มองเห็นพระอาทิตย์ก่อนภูมิภาคอื่น ๆ                        ในประเทศไทย จนมีคำกล่าวว่า “ตะวันออกสุดของประเทศไทย เห็นตะวันก่อนใครในสยาม”         และเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดอุบลราชธานี  ห่างจากศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี  ๘๐ กิโลเมตร ไปทางทิศตะวันออก  สามารถเดินทางจากจังหวัดอุบลราชธานี  ๔ เส้นทาง  คือ

๑.  ถนนสายอุบลราชธานี – ตระการพืชผล – พิบูลมังสาหาร – โขงเจียม ระยะทาง ๗๙ กิโลเมตร (ถนน รพช. และทางหลวงหมายเลข ๒๒๒๒)

๒. ถนนสายอุบลราชธานี – ตระการพืชผล – ศรีเมืองใหม่ – โขงเจียม ระยะทาง ๑๐๔ กิโลเมตร ( ทางหลวงหมายเลข ๒๐๒๕ , ๒๑๓๔)

๓. ถนนสายอุบลราชธานี – สว่างวีรวงศ์ – พิบูลมังสาหาร – โขงเจียม ระยะทาง ๘๐ กิโลเมตร ( ทางหลวงหมายเลข  ๒๑๗ , ๒๒๒๒ ,๒๓๑๔)

๔. ถนนสายอุบลราชธานี – วารินชำราบ – สว่างวีรวงศ์ – พิบูลมังสาหาร –                สิรินธร – โขงเจียม ระยะทาง ๙๔ กิโลเมตร ( ทางหลวงหมายเลข ๒๑๗ ,๒๑๗๓)

อำเภอโขงเจียมมีพื้นที่ทั้งหมด ๕๙๔ กิโลเมตร หรือ ๓๗๑,๒๕๐ ไร่ มีอาณาเขต ดังนี้

๑.      ทิศเหนือจดอำเภอศรีเมืองใหม่

๒.    ทิศใต้จดอำเภอสิรินธรและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

๓.     ทิศตะวันออกจดสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

๔.     ทิศตะวันตกจดอำเภอศรีเมืองใหม่และอำเภอพิบูลมังสาหาร

Comments are closed.
นายถนอม หลุมทอง

ผู้อำนวยการ


นางสาวสุภัชศร วงศ์คำ

รองผู้อำนวยการ
นางพัชนี คำทองแก้ว

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

กลุ่มงานวิชาการ

more>>>>>
นางบัวแดงสร้อยสิงห์นายมงคล โพธิ์ชัยสาร


ลิ้งส่วนราชการ