ที่ตั้งปัจจุบัน                         หมู่ ๑  ถนนแกล้วประดิษฐ์  ตำบลโขงเจียม   อำเภอโขงเจียม

จังหวัดอุบลราชธานี   ๓๔๒๒๐

ขนาดสถานศึกษา               ขนาดกลาง

จำนวนพื้นที่                        ๑๔ ไร่ งาน  ๓๕  ตารางวา

 


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

Comments are closed.
นายถนอม หลุมทอง

ผู้อำนวยการ


นางสาวสุภัชศร วงศ์คำ

รองผู้อำนวยการ
นางพัชนี คำทองแก้ว

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

กลุ่มงานวิชาการ

more>>>>>
นางบัวแดงสร้อยสิงห์นายมงคล โพธิ์ชัยสาร


ลิ้งส่วนราชการ