“ศึกษาดี มีจรรยา กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม”
ข่าวประชาสัมพันธ์
count1[ประกาศ] ประกาศวันมอบตัว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563 *วันที่ 21 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30-12.00 น. สถานที่ ณ  หอประชุมเทา – ทอง 
เอกสารที่ต้องเตรียมในวันมอบตัว
1. ทะเบียนบ้านฉบับบ้านพร้อมสำเนา (ชื่อนักเรียน, ชื่อบิดา, ชื่อมารดา อย่างละ 1 ฉบับ)
2. สำเนาบัตรประชาชน (ชื่อนักเรียน, ชื่อบิดา, ชื่อมารดา อย่างละ 1 ฉบับ)
3. ปพ.1 ฉบับจริง พร้อมสำเนา
4. รูปถ่ายหน้าตรงชุดนักเรียนโรงเรียนเดิม ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป
5. ใบรับรองความประพฤติ โดยสถานศึกษาเดิม
6. สูติบัตร
7. หลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล เป็นต้น
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์มอบตัวชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คลิ๊กที่นี่
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์มอบตัวชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 คลิ๊กที่นี่
count1[ประกาศ] การรับนักเรียนเข้าศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563 *เปิดรับสมัคร 3 -12 พ.ค2563…รายละเอียดคลิกที่นี่[21 เมษายน 2563]
             - ใบสมัครเข้าศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 คลิกที่นี่ 
             - ใบสมัครเข้าศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563 คลิกที่นี่
             ช่องทางติดต่อสื่อสารในการรับสมัคร
            Qr qode : qr รับสมัคร63
            Line : รับสมัครนักเรียน 2563 โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม
            หมายเลขโทรศัพท์ : 045351005
count1 [ประกาศ] การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562… [16 พฤษภาคม 2562] 
count1[ประกาศ] การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา[16 พฤษภาคม 2562] 
count1 [ประกาศ] เรื่องการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน … [5 พ.ย. 2561] 
count1[ดาวน์โหลด] คู่มือสำหรับประชาชนตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 21 ก.ค.2558 ดาวน์โหลดคู่มือคลิกที่นี่ [20 กรกฎาคม 2558]
แจ้งประชาสัมพันธ์/ติดต่อโรงเรียนได้ที่ kwsc@hotmail.com [ประกาศทั้งหมดของโรงเรียน]
 รอบรั้วเทาทอง copy
แจ้งประชาสัมพันธ์/ติดต่อโรงเรียนได้ที่ kwsc@hotmail.com [กิจกรรมทั้งหมดของโรงเรียน]

ข่าวเกี่ยวกับการศึกษา

ข่าวเมืองอุบล

Comments are closed.
นายถนอม หลุมทอง

ผู้อำนวยการ


นางสาวสุภัชศร วงศ์คำ

รองผู้อำนวยการ
นางพัชนี คำทองแก้ว

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

กลุ่มงานวิชาการ

more>>>>>
นางบัวแดงสร้อยสิงห์นายมงคล โพธิ์ชัยสาร


ลิ้งส่วนราชการ