ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน CS208B
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : ปีที่สร้าง 2529
งบประมาณ :
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :