ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักครู กรมสามัญ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : ปีที่สร้าง 2526
งบประมาณ :
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :