กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

2. พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ
4. พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
    - พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ-พ.ศ.2546
    - พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา-ฉบับที่-2-พ.ศ.2551
    - พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา-ฉบับที่-3-พ.ศ.2553
    - พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา-ฉบับที่-4-พ.ศ.2562