ข้อมูลเชิงสถิติของการให้บริการ

ข้อมูลเชิงสถิติของการให้บริการ

กลุ่มงานบริหารวิชาการ
  ข้อมูลสถิติการให้บริการ จำนวนนักเรียนที
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ
  รายงานสรุปสถิติการขอใบรับรองเงินเดือนประจำปี 2564

กลุ่มงานบริหารบุคคล
     สถิติการไปราชการ
     สถิติการลา 2.64
    สถิติการลา 1.65

กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
    แผนภูมิสถิติการรับ-ส่งหนังสือ
    แผนภูมิสถิติขอใช้อาคารสถานที่
    สถิติการใช้ห้องพยาบาล
    สถิติการขอออกนอกบริเวณโรงเรียน