หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

คู่มือการดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตําแหน่ง และวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตําแหน่งครู
ว 5 หลักเกณฑ์การสอบแข่งขันครูผู้ช่วย
ว 6 การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ว 8 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู็อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา
ว 11 หลัเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ว 20 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ว 21 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครู มีวิทยฐานะและเลือนวิทยฐานะ
ว 627 การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ว 629 แนวทางการสรรหาและบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว