การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
      - การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
      - รายงานประชุมผู้ปกครอง

      - ประชุมผู้ประกอบการรถรับส่ง
      - คำสั่งที่ 295-2565 เรื่อง ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน เวียงเรือคำ
      - คำสั่งที่ 330-2565 เรื่อง ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน งานวิชาการ

      - คำสั่งที่ 018-2564 ไปดูงานโรงเรียนเดช
      - คำสั่งที่ 82-87-2565 เรื่อง ให้คณะครูนำนักเรียนไปทัศนศึกษา
      - คำสั่งที่ 296-2564 เรื่อง ไปราชการ โรงเรียนเมืองอุบล