รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

    - กลุ่มงานบริหารวิชาการ
    - กลุ่มงานบริหารงบประมาณ
    - กลุ่มงานบริหารบุคคล
    - กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป