คณะผู้บริหาร

นายประภาส สีหา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ดร.สุภัชศร วงศ์คำ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา