กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวอภัสรา ทองเหลา
ครู คศ.2

นางสาวสิริพร หาญชนะ
ครู คศ.1

นางกฤษณา วงค์วิเศษ
ครู คศ.1

นางสาวปรียาพร แก้วคำสอน
ครู คศ.1