กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางศุภนิดา สมสะอาด
ครู คศ.3

นางจิรภัทร รุจิตร์
ครู คศ.3

นางสาวพรชริณทร์ ราศรี
ครู คศ.2

นางสาวอินทร์อร แก่นคำ
ครู คศ.2

นายศรัณยู สำเภา
ครู คศ.1