กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวเสาวลักษณ์ สายยา
ครู คศ.3
อีเมล์ : richterlak@gmail.com

นางสาววันวิสา ประสพสุข
ครู คศ.2
อีเมล์ : boxtool_2@hotmail.com​

นายรุ่งนพฤทธิ์ บัวใหญ่
ครู คศ.1
อีเมล์ : beer.social31@gmail.com

นายกตัญญู สายธนู
ครู คศ.1
อีเมล์ : Who_whowa@hotmail.com

นางสาวปรียานุช จวงจันทร์
ครู คศ.1

นางสาวปรานอม มณีภาค
พนักงานราชการ
อีเมล์ : nommaneepak@gmail.com