กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายสุรศักดิ์ ดวงธนู
ครู คศ.1
อีเมล์ : surasakuwake1@gmail.com

นางสาวธีรนุช เครือพยัคฆ์
ครู คศ.1
อีเมล์ : youee_y@windowslive.com

นางสาวกาญจนา แพงแก้ว
ครู คศ.1
อีเมล์ : kanchana283527@gmail.com