กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายสุรศักดิ์ ดวงธนู
ครู คศ.1

นางสาวกาญจนา แพงแก้ว
ครู คศ.1