กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางพัชนี คำทองแก้ว
ครู คศ.3

นายณัฐปกรณ์ คงรอด
ครู คศ.2

นางสาวปราชญ์ปรีดา เขียนวงศ์
ครู คศ.2

นางสาวมณฑยา มาลาวัลย์
ครู คศ.1

นางสาวญาณกวินทร์ พิมพกรรณ์
ครูอัตราจ้าง